Hírlevél regisztráció

természetes személy adatainak kezeléséről

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy a tengerivitorlázás.com üzemeltetője, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztatást adjon a vele kapcsolatba kerülő természetes személy adatainak kezelésére vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről és szabályokról.

Az Adatkezelő által végzett személyes adatkezelés alapelve, hogy minden, az Adatkezelővel a weboldalon keresztül kapcsolatba kerülő ügyfél természetes személy (a továbbiakban: „érintett”) számára biztosítva legyen a személyes adatok védelme mindvégig azok kezelése és feldolgozása során, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

I.Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: a tengerivitorlázás.com weboldal üzemeltetője, Durni Pál egyéni vállalkozó

Az Adatkezelő email-címe: hello@tengerivitorlázás.com

Az Adatkezelő weboldala: www.tengerivitorlázás.com


II.Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja: hírlevél-feliratkozás, valamint kabinbérlet-szolgáltatás igénybevétele, e-mail hírlevelek küldése a feliratkozók részére. Az elérhetőségek kezelésének célja, hogy az Adatkezelő az Ügyfél érintettel – szükség esetén közvetlenül felvehesse a kapcsolatot. Az Adatkezelő az Ügyféllel való kapcsolattartás érdekében kezeli az érintettek adatait. Az weboldal használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra (Adatkezelő Adatfeldolgozót nem vesz igénybe).

A www.tengerivitorlázás.com kabin-bérbeadás tevékenységével kapcsolatban kezeli az Ügyfél érintettek személyes adatait, a szolgáltatások teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A kezelt adatok köre: Az Adatkezelő azon személyes adatokat kezeli, melyek az Adatkezelő tudomására jutnak az érintett vonatkozásában az Ügyféllel való kapcsolattartással összefüggésben, melyek az alábbiak:

 • az érintett vezeték- és keresztneve,
 • az érintett e-mail címe,
 • az érintett vonatkozásában az érintett által az Adatkezelő részére megadott, vagy nyilvánosan elérhető egyéb adatok.

Az ügyfél e-mail címét az Adatkezelő a saját, a weboldallal összefüggő marketing és reklámozási célokra használja fel, így például a regisztráció alapján a hírlevél kiküldésére, amelyről a felhasználónak lehetősége van leiratkozni.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Hozzájárulás az adatkezeléshez: az Ügyfél érintett a szolgáltatás igénybevételével hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

III. Vonatkozó jogszabályok:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) /GDPR/
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információ szabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155. §-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1995. évi CXIX törvény a kutatás és üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kktv.)
 • 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: Ekertv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (továbbiakban: Grt.)

IV. A személyes adatok címzettjei
Az Adatkezelő nem jogosult az Ügyféllel való kapcsolattartás keretében az érintettek vonatkozásában általa kezelt személyes adatokat semmilyen más harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni (hacsak ehhez az érintettől külön, a jogszabályoknak megfelelő hozzájárulást nem szerez).

V. Adatbiztonság
Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt érintetti adatokat megvédje a jogosulatlan hozzáféréstől, azok megváltoztatásától, a törléstől, a sérüléstől, a megsemmisüléstől, valamint a nyilvánosságra hozástól. Az adatkezelés során mindvégig gondoskodik az adatok bizalmasságáról és sérthetetlenségéről. Az Adatkezelő a fentiek érdekében az alábbi biztonságtudatossági irányelveket alkalmazza:

– Szükséges és elégséges: minden munkavállalónak csak annyi joga van az adatok megismerése területén, ami a munkája elvégzéséhez szükséges és csak annyi időre ismerheti meg az adatokat, amíg a munkája elvégzéséhez az szükséges. Az Adatkezelő munkavállalóit titoktartási kötelezettség terheli.

– Felelősségek szétválasztása: az Adatkezelő tevékenysége végzése során szétválasztja a végrehajtó, a megvalósító és ellenőrző funkciókat, a fejlesztési és üzemeltetési feladatok elvégzését.

– Bizalmasság: az információkat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy illetéktelen személy ne legyen képes az információkhoz hozzájutni. Az Adatkezelő ennek érdekében megfelelő hozzáférés-védelmi eljárásokat alkalmaz.

– Sértetlenség: az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy egy adott információt vagy rendszert csak az arra jogosultak változtathassanak meg. Az Adatkezelő ennek érdekében hozzáférés védelmi rendszereket, kriptográfia megoldásokat, víruskeresési eljárásokat és konzisztencia-vizsgálatot alkalmaz.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kötelesek a személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi incidenseket bejelenteni a NAIH felé indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásukra jutott, kivéve, ha a jogsértés valószínűsíthetően nem jelent kockázatot (az érintettek) azok számára, akiknek az adatait megsértették. Ezenkívül az adatvédelmi incidens tényét közölni kell az érintettekkel indokolatlan késedelem nélkül, amennyiben a jogsértés kockázatot jelent számukra. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintetti személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

VI. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségek
– Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, valamennyi információt megadja, a jelen tájékoztatót közzéteszi a www.tengerivitorlázás.com weboldalán. Az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a jelen tájékoztatóban foglalt információkat. Az érintett bármikor jogosult a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatást megadja.

Az Adatkezelő az információkat/tájékoztatást írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az Adatkezelő elősegíti az érintett jelen tájékoztatóban foglalt jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintettelektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

– Hozzáférés, helyesbítés, törlés és adatkezelés-korlátozás

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban foglalt információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok tekintetében a megjelölt elérhetőségeken kérheti az Adatkezelőt a pontatlan adat helyesbítésére, mely kérésnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz.

– A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Ha az Adatkezelőnyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket –ideértve technikai intézkedéseket –annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Jelen pont fenti rendelkezései nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

– Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés jelen pont fenti bekezdése alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelőelőzetesen tájékoztatja az érintettet, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

– A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

– Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, amennyiben az alábbi két feltétel teljesül:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így az Adatkezelő és egyéb adatkezelők) közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

– A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek   jogi   igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez   vagy   védelméhez kapcsolódnak.

– A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál –különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az egyes tagállamokban illetékes felügyeleti hatóságokkal kapcsolatban bővebb információt az Európai Adatvédelmi Testület honlapján talál. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.   9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

– A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

– Az Adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok –köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam (Magyarország) bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróságok (törvényszékek) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu

– A kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával kapcsolatos ésszerű összegű díj felszámítása, illetve a kérelem alapján történő intézkedés megtagadása

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos (GDPR. 13. és 14. cikk szerinti) információkat és az érintetti jogok gyakorlásával (GDPR 15–22.), valamint az érintettek adatvédelmi incidensről való tájékoztatásával kapcsolatos (GDPR 34.  cikk szerinti) tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítania az Adatkezelőnek. Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –különösen ismétlődő jellege miatt –túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

VIII. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, valóságáért, érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa.

Budapest, 2023. november 1.

Rólunk

Ismerj meg minket, a küldetésünket, útvonalunkat.

Kabinbérlet

Ha velünk szeretnél utazni,
íme a részletek.

GyIK

Gyakran ismételt kérdések a
vitorlázásról.

Hajórádió

Regisztráció
adatkezelés

Ajánlatunk

Ha csatlakozol, így érdemes számolnod velünk.

Hajónapló

Személyes blogunk, ahol mindent megtudhatsz rólunk, útjainkról.

Hol járunk most?

Folyamatosan változik a helyzetünk.

Hajókonyha

Megtudhatod miket eszünk, recepteket is megosztunk Veletek.

Rólunk

Ismerj meg minket, a küldetésünket, útvonalunkat.

Kabinbérlet

Ha velünk szeretnél utazni,
íme a részletek.

GyIK

Gyakran ismételt kérdések a
vitorlázásról.

Ajánlatunk

Ha csatlakozol, így érdemes számolnod velünk.

Hajórádió

Regisztráció
adatkezelés

Hol járunk most?

Folyamatosan változik a helyzetünk.

Hajónapló

Személyes blogunk, ahol mindent megtudhatsz rólunk, útjainkról.

Hajókonyha

Megtudhatod miket eszünk, recepteket is megosztunk Veletek.